کد تخفيف با موفقيت اعمال شد
در صورتيکه کد تخفيف داريد اينجا وارد کنيد:

توضيحات بيشتر در مورد اکانتها:

با توجه به نوع اکانت شما يک حجم مشخص از سرورهاي رپيدپيچ براي شما اختصاص خواهد يافت. در صورتيکه مجموع حجم فايلهاي شما از اين ميزان بيشتر شود بايد فايلهاي قبلي خود را حذف نماييد. تا بتوانید به دانلود خود ادامه دهید برای مثال در اکانت نقره ای شما میتوانید 20 گيگ از هاتفايل، 8 گیگ از اکستابیت فایل را دانلود نماييد.

میزان دانلود تورنت و یوزنت به صورت نامحدود میباشد. اين محدوديت حجمي در ابتداي هر روز صفر خواهد شد.(ساعت 12 شب)

سایتهایی که محدودیت روزانه 999 گیگ برای آنها در نظر گرفته شده به دلیل اینکه میزان دانلود روزانه از آنها کم میباشد و اطلاعی از محدودیت روزانه آنها نیست به میزان نامحدود قرار داده شده است. شما اجازه دانلود تا سقف دانلود روزانه اجازه داده شود توسط خود این سایتها را خواهید داشت.


اين حساب قابليت دانلود فايلهاي تورنت را دارد

قیمت حساب برنز حجم سرور ۲ GB*
30 روز 28,000 تومان
90 روز 76,000 تومان (10 درصد تخفيف)

محدوديت روزانه:

 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 2 GB
 • 2 GB
 • 2 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB

اين حساب قابليت دانلود فايلهاي تورنت را دارد

قیمت حساب نقره حجم سرور ۱۰ GB*
30 روز 56,000 تومان
90 روز 160,000 تومان (5 درصد تخفيف)
180 روز 456,000 تومان (-36 درصد تخفيف)

محدوديت روزانه:

 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 15 GB
 • 6 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 2 GB
 • 1 GB

اين حساب قابليت دانلود فايلهاي تورنت را دارد

قیمت حساب تورنت و یوزنت حجم سرور ۱۵ GB*
30 روز 40,000 تومان
90 روز 120,000 تومان

محدوديت روزانه:

 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB

اين حساب قابليت دانلود فايلهاي تورنت را دارد

قیمت حساب طلایی حجم سرور ۵۰ GB*
30 روز 88,000 تومان
90 روز 256,000 تومان (3 درصد تخفيف)

محدوديت روزانه:

 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 25 GB
 • 15 GB
 • 12 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 4 GB
 • 3 GB
 • 2 GB

اين حساب قابليت دانلود فايلهاي تورنت را دارد

قیمت حساب تورنت و یوزنت طلایی حجم سرور ۱۵۰ GB*
30 روز 80,000 تومان
90 روز 200,000 تومان (17 درصد تخفيف)

محدوديت روزانه:

 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB

اين حساب قابليت دانلود فايلهاي تورنت را دارد

قیمت حساب پلاتینیوم حجم سرور ۲۵۰ GB*
30 روز 136,000 تومان
90 روز 400,000 تومان (2 درصد تخفيف)

محدوديت روزانه:

 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 25 GB
 • 20 GB
 • 20 GB
 • 20 GB
 • 20 GB
 • 12 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 8 GB
 • 5 GB
 • 5 GB