کد تخفيف با موفقيت اعمال شد
در صورتيکه کد تخفيف داريد اينجا وارد کنيد:

توضيحات بيشتر در مورد اکانتها:

با توجه به نوع اکانت شما يک حجم مشخص از سرورهاي رپيدپيچ براي شما اختصاص خواهد يافت. در صورتيکه مجموع حجم فايلهاي شما از اين ميزان بيشتر شود بايد فايلهاي قبلي خود را حذف نماييد. تا بتوانید به دانلود خود ادامه دهید برای مثال در اکانت نقره ای شما میتوانید 20 گيگ از هاتفايل، 8 گیگ از اکستابیت فایل را دانلود نماييد.

میزان دانلود تورنت و یوزنت به صورت نامحدود میباشد. اين محدوديت حجمي در ابتداي هر روز صفر خواهد شد.(ساعت 12 شب)

سایتهایی که محدودیت روزانه 999 گیگ برای آنها در نظر گرفته شده به دلیل اینکه میزان دانلود روزانه از آنها کم میباشد و اطلاعی از محدودیت روزانه آنها نیست به میزان نامحدود قرار داده شده است. شما اجازه دانلود تا سقف دانلود روزانه اجازه داده شود توسط خود این سایتها را خواهید داشت.


اين حساب قابليت دانلود فايلهاي تورنت را دارد

قیمت حساب برنز حجم سرور ۲ GB*
30 روز 12,600 تومان
90 روز 34,200 تومان (10 درصد تخفيف)
180 روز 64,800 تومان (14 درصد تخفيف)
360 روز 129,600 تومان (14 درصد تخفيف)

محدوديت روزانه:

 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 2 GB
 • 2 GB
 • 2 GB
 • 2 GB
 • 2 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB
 • 1 GB

اين حساب قابليت دانلود فايلهاي تورنت را دارد

قیمت حساب نقره حجم سرور ۱۰ GB*
30 روز 25,200 تومان
90 روز 72,000 تومان (5 درصد تخفيف)
180 روز 140,400 تومان (7 درصد تخفيف)

محدوديت روزانه:

 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 15 GB
 • 6 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 4 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 3 GB
 • 2 GB
 • 1 GB

اين حساب قابليت دانلود فايلهاي تورنت را دارد

قیمت حساب تورنت و یوزنت حجم سرور ۱۵ GB*
30 روز 18,000 تومان
90 روز 54,000 تومان
180 روز 104,400 تومان (3 درصد تخفيف)

محدوديت روزانه:

 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB

اين حساب قابليت دانلود فايلهاي تورنت را دارد

قیمت حساب طلایی حجم سرور ۵۰ GB*
30 روز 39,600 تومان
90 روز 115,200 تومان (3 درصد تخفيف)
180 روز 226,800 تومان (5 درصد تخفيف)

محدوديت روزانه:

 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 25 GB
 • 15 GB
 • 12 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 7 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 5 GB
 • 4 GB
 • 2 GB

اين حساب قابليت دانلود فايلهاي تورنت را دارد

قیمت حساب تورنت و یوزنت طلایی حجم سرور ۱۵۰ GB*
30 روز 36,000 تومان
90 روز 90,000 تومان (17 درصد تخفيف)
180 روز 144,000 تومان (33 درصد تخفيف)

محدوديت روزانه:

 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB

اين حساب قابليت دانلود فايلهاي تورنت را دارد

قیمت حساب پلاتینیوم حجم سرور ۲۵۰ GB*
30 روز 61,200 تومان
90 روز 180,000 تومان (2 درصد تخفيف)
180 روز 356,400 تومان (3 درصد تخفيف)

محدوديت روزانه:

 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 999 GB
 • 25 GB
 • 20 GB
 • 20 GB
 • 20 GB
 • 20 GB
 • 20 GB
 • 12 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 10 GB
 • 8 GB
 • 8 GB
 • 5 GB