لیچر uploaded

این سایت یکی از محبوبترین سایتهای آپلود میباشد. در زمانیکه شرکتهای هنری به دنبال بستن سایتهای اشتراکگذاری بودند این سایت با بستن آی پی های کشورهای حساس ، از دید آنها پنهان شد و توانست به حیات خود ادامه دهد. این سایت با وجود محدودیت روزانه از جمله محبوبترین سایتهای اشتراکگذاری فایل محسوب میشود.

شرایط لیچر از سایت uploaded

شرایط لیچ از این سایت مشخص نشده است

شرایط دانلود مستقیم از uploaded

سایتهایی که حجم دانلود کاربران را محدود میکنند. ما نیز مجبوریم دانلود روزانه از این سایتها را محدود کنیم. در صورتیکه سایتی محدودیت روزانه دارد اما سایت ما برای کاربران محدودیت روزانه تعیین نکرده به این دلیل میباشد که سایت مورد نظر دانلود زیادی ندارد و برای همین کاربران ما محدود نشده اند.
در صورتیکه بعضی از دانلودهای شما از این سایت مشکل داشت لطفا یک روز دیگر سعی کنید.
در صورتیکه دانلود شما صرفا از این سایت میباشد باید حساب سایت را خریداری نمایید.


  • امکان تمدید حسابهای کاربری بسته شده وفعالیت سایت به زودی به کلی متوقف خواهد شد.
  • اطلاعات بیشتر به زودی در بلاگ