لیچر k2s

این سایت از محبوبترین سایتهای اشتراک گذاری فایل میباشد. گرچه این سایت محدودیت دانلود روزانه دارد اما به دلیل تعدد حسابهای ما پشتیبانی حجم زیادی از این سایت را داریم.

شرایط لیچر از سایت k2s

شرایط لیچ از این سایت مشخص نشده است

شرایط دانلود مستقیم از k2s

سایتهایی که حجم دانلود کاربران را محدود میکنند. ما نیز مجبوریم دانلود روزانه از این سایتها را محدود کنیم. در صورتیکه سایتی محدودیت روزانه دارد اما سایت ما برای کاربران محدودیت روزانه تعیین نکرده به این دلیل میباشد که سایت مورد نظر دانلود زیادی ندارد و برای همین کاربران ما محدود نشده اند.
در صورتیکه بعضی از دانلودهای شما از این سایت مشکل داشت لطفا یک روز دیگر سعی کنید.
در صورتیکه دانلود شما صرفا از این سایت میباشد باید حساب سایت را خریداری نمایید.